Mae Join In yn elusen gofrestredig sy’n helpu clybiau chwaraeon ar lawr gwlad yn y DU i ddenu mwy o gefnogwyr a gwirfoddolwyr o’u cymunedau lleol. Rydym yn gwneud hyn trwy baru pobl â chyfleoedd gwirfoddoli hwyliog, diddorol a gwerthfawr mewn clybiau yn eu hardal.

Pam chwaraeon lleol?

 Bydd pob un ohonom yn dod i gysylltiad â chlwb chwaraeon lleol rywbryd yn ein bywydau. Boed hynny fel plant, oedolion, rhieni neu neiniau a theidiau, maen nhw’n fannau arbennig ble y gallwn fod yn egnïol ac yn iach, dysgu sgiliau newydd, mwynhau a chwrdd â ffrindiau newydd.

Mae’n hawdd cymryd clybiau a grwpiau chwaraeon lleol yn ganiataol ond mae’n hanfodol deall eu bod yn dibynnu ar wirfoddolwyr – pobl gyffredin fel chi, sy’n rhoi o’u hamser a’u sgiliau i roi rhywbeth yn ôl a gwella eu hardal leol. Yn ein barn ni, gwirfoddolwyr yw arwyr tawel ein trefi a’n pentrefi. Hebddynt, byddai clybiau chwaraeon lleol yn dod i ben – a byddem yn colli calon ein cymunedau.

Heddiw, mae saith o bob 10 clwb lleol yn dweud bod angen mwy o wirfoddolwyr arnynt. Ein nod yw cynyddu nifer y bobl sy’n rhoi help llaw yn eu hardal – cryfhau chwaraeon yn lleol ar draws y DU i genedlaethau i ddod, a helpu pobl o bob oed i ddarganfod ffyrdd gwerthfawr o wneud gwahaniaeth yn lleol.

Sut yr ydym yn cael ein hariannu

Mae Join In yn cael ei reoli a’i redeg gan elusen gofrestredig, The Join In Trust Limited. Er 2012 rydym wedi cael ein hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, grant llywodraeth a chan ein Partner Swyddogol BT. Mae hyn yn cynnwys grant o £1.5 miliwn gan y Gronfa Loteri Fawr, fel rhan o raglen ‘Cadw Ysbryd 2012 yn Fyw’ y Gronfa Loteri Fawr, sydd wedi ariannu nifer o brosiectau gwaddol Llundain 2012.

Ble y gwnaethom ddechrau

Dechreuodd Join In yn ystod haf euraid 2012 gyda dathliad arbennig o glybiau chwaraeon lleol ar y penwythnos cyntaf rhwng Seremoni Gloi’r Gemau’r Olympaidd a dechrau’r Gemau Paralympaidd. Daeth mwy na 300,000 o bobl i 6,000+ o ddigwyddiadau hwyliog i’r teulu a gynhaliwyd gan glybiau chwaraeon llawr gwlad.

Yn 2013, fe wnaethom osod ein gorwelion yn uwch eto. Flwyddyn ers y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd – a chyda chefnogaeth rhai partneriaid rhyfeddol a gwirfoddolwyr ysbrydoledig Llundain 2012 – fe wnaethom gynllunio haf cyfan o wirfoddoli.

Fe ddechreuodd gyda bang.  Go Local, a gynhaliwyd ym Marc Olympaidd y Frenhines Elizabeth ar 19 Gorffennaf, oedd dathliad mwyaf y DU o wirfoddoli. Fe’i cynhaliwyd gan yr Arglwydd Sebastian Coe a Maer Llundain, Boris Johnson, ac fe ymddangosodd ein noddwr Eddie Izzard, perfformwyr pop gorau, gwesteion enwog, sêr Olympaidd a Pharalympaidd a chôr penigamp y Games Maker.

Roedd hefyd yn ddechrau ar Haf Join In – ymgyrch chwe wythnos o hyd rhwng 19 Gorffennaf a 9 Medi 2013, pan fu clybiau chwaraeon a grwpiau chwaraeon o bob cwr o’r DU yn llwyfannu dros 11,000 o ddigwyddiadau i ddenu aelodau newydd a gwirfoddolwyr newydd. Gwyliwch rai o’r uchafbwyntiau yma.

Ar hyd y ffordd, mae nifer o sêr chwaraeon byd-eang wedi bod yn garedig wrth fynegi eu cefnogaeth dros Join In. Mae ein cyfarwyddwr chwaraeon (a chyn ddeiliad Record y Byd yn y 5km) Dave Moorcroft yn deall pam. “Bydd pob athletwr elit yn dweud wrthych na fyddent wedi llwyddo heb gefnogaeth cannoedd, os nad miloedd, o bobl a roddodd o’u hamser i’w helpu,” dywed. “Iddynt hwy, mae’r gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o’u llwyddiant chwaraeon, ac yn rhywbeth y maen nhw bob amser yn ddiolchgar amdano.”

Y dyfodol 

Yn gynnar yn 2014, fe wnaethom lansio ein Rhwydwaith Arweinwyr Lleol – tîm cenedlaethol o ryw 250 o gydlynwyr gwirfoddol brwdfrydig, sy’n gweithredu fel wyneb Join In yn lleol. Maen nhw yn ein helpu ni i baru pobl gyda chyfleoedd gwych i roi help llaw mewn clybiau yn lleol, a hefyd i helpu’r clybiau a’r grwpiau hynny i gael y gorau o Join In – er enghraifft, trwy gynnal digwyddiadau i ddenu aelodau a chefnogwyr newydd.

Ynghyd â hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli yn lleol, mae Join In hefyd wedi dod yn sefydliad y mae pobl yn cysylltu ag ef ar gyfer recriwtio gwirfoddolwyr chwaraeon ar lefel genedlaethol. O Sport Relief i’r Tour de France, mae ein gwirfoddolwyr yn derbyn cyfleoedd unigryw i helpu yn rhai o ddigwyddiadau chwaraeon uchaf eu proffil yn y byd.

Heddiw, mae mwy na 130,000 yn rhan o Join In ­– ac mae’r rhifau yn tyfu bob wythnos.

Wedi’ch ysbrydoli? Edrychwch am gyfle i roi help llaw yn agos atoch chi.

Canfod mwy

Os hoffech chi ddarllen mwy am Join In, beth am ddarllen am rai o’n gwirfoddolwyr lleol ysbrydoledig ar ein blog. Fel arall, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr, edrychwch ar ein fidoes ar ein sianel YouTube, ymwelwch â’n tudalen Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i dderbyn yr holl newyddion diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau, neu eisiau dweud helo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Anfonwch e-bost at y tîm ar hello@joininuk.org